Thủ tục nhập khẩu hoá chất

Theo quy định của Luật Hoá chất và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành, việc nhập khẩu hoá chất phải tuân thủ các yêu cầu sau:

  1. Hoá chất nhập khẩu không thuộc Danh mục hoá chất cẩm
  2. Trường hợp hoá chất nhập khẩu thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp thì tổ chức nhập khẩu phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
  3. Trường hợp hoá chất nhập khẩu thuộc Danh mục tiền chất công nghiệp, tổ chức nhập khẩu phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp
  4. Trường hợp hoá chất nhập khẩu thuộc Danh mục hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thì tổ chức nhập khẩu phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất sản hạn chế xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
  5. Trường hợp hoá chất thuộc Danh mục hoá chất phải khai báo trước khi nhập khẩu, tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

*Lưu ý:

  • Các quy định trên được áp dụng cho các sản phẩm hoá chất dùng trong lĩnh vực công nghiệp và các lĩnh vực khác, trừ các sản phẩm hoá chất cho mục đích y tế, thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản, thực phẩm và gia dụng.

Vui lòng liên hệ với Intraco Law để được tư vấn chi tiết về thủ tục pháp lý tương ứng với từng loại sản phẩm hoá chất.