Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Ngày 26/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 2020, có hiệu lực kể từ ngày ban hành. So với Nghị định 118/2015/NĐ-CP và các văn bản khác hướng dẫn Luật đầu tư 2014, Nghị định 31 có một số điểm đáng chú ý như sau:

Bổ sung danh mục hạn chế về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Nghị định 31 quy định cụ thể danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong đó gồm 25 ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường theo quy định tại Mục A Phụ lục I và 59 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Bổ sung đối tượng thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư

Nghị định 31/2021/ND-CP cũng đã bổ sung thêm nhiều đối tượng thuộc nghề ưu đãi đầu tư gồm:

  • Đầu tư nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học sử dụng làm thực phẩm.
  • Sản xuất sản phẩm đồ gỗ; sản xuất ván nhân tạo, gồm: ván dán, ván ghép thanh, ván MDF.
  • Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.
  • Đầu tư cơ sở hỗ trợ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng đối với người bán dâm.
  • Đầu tư tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng.

Thay đổi và hợp nhất danh mục các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn

Nghị định 31 đã liệt kê cụ thể danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục III.

Bổ sung điều kiện đối với đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Theo điểm c khoản 4 Điều 19 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì dự án đầu tư sử dụng người lao động khuyết tật phải từ 30% số lao động thường xuyên bình quân hằng năm trở lên mới được hưởng ưu đãi đầu tư.

Đối với Chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng ưu đãi đầu tư khi đáp ứng các điều kiện:

  • Có ít nhất 80% số doanh nghiệp tham gia là doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Có ít nhất 10 địa điểm phân phối hàng hoá đến người tiêu dùng;
  • Tối thiểu 50% doanh thu của chuỗi được tạo ra bởi các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia trong chuỗi.

Quy định về thời gian ngừng dự án đầu tư

Điều 56 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, quy định về thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư như sau: Điều kiện về tổng thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư không quá 12 tháng. Trong trường hợp quá thời hạn kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư đó.

Đối với trường hợp ngừng hoạt động của dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, phán quyết có hiệu lực của trọng tài hoặc theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư thì thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư được xác định theo bản án, quyết định của tòa án, phán quyết trọng tài hoặc theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư.

Bổ sung thêm trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Nghị định 31 đã bổ sung thêm trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư là:

  • Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự.
  • Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.